7ª Classe

ASSIGNATURA

CURRICULUM

Matemàtiques

Pràctiques de potències i arrels.
Trobar estratègies de càlcul, empleant les diverses operacions apreses.
Prácticas de comptabilitat.
Problemes matemàtics relacionats amb comptabilitat.
Pràctica amb gràfics i parámetres estadístics.
Pràctica de tractament de la informació, atzar i probabilitat (percentatges).
Principis d’àlgebra.
Introducció als nombres sencers negatius.
Les quatre operacions aritmètiques amb nombres negatius.
Les quatre operacions aritmètiques amb els nombres racionals Q.
Àlgebra: Introducció de parèntesi.
Equacions lineals amb una variable en l’àmbit dels nombres racionals.
Introducció a las equacions.
Equacions simples, incloent parèntesi, fraccions i nombres negatius. La seva aplicació pràctica ça la solució de problemes.

GEOMETRIA

Àrees de les figures geomètriques, teorema de tals, dibuix en perspectiva (això també se veu en dibuix artístic).
Construccions de triangles i de les seves altures, mitjanes, bisectrius i mediatrius.
Càlcul d’àrees de figures delimitades per línies rectes i per arcs circulars.
Tipus de quadrilàters i les seves simetries, encaminant cap a una teoria simple de conjunts.
Àrees de formes geomètriques per mitjà de la construcció i el càlcul.
Àrea del cercle i el seu ús per calcular el valor de Pi, retallant el cercle en fragments.
Congruència dels angles.
Les diferents classes d’angles: angle adjacent, angle oposat pel vèrtex. Angle altern.
Medició d’angles en graus.
Angles entre dues rectes retallades per una tercera (corresponents, alterns, oposats).
Teorema de Pitàgores.
Formes i estiraments de formes senzilles.
Transformació de pentàgons.
Construcció de decàgons i d’altres polígons.
Dibuix en perspectiva, (pot vincular-se amb la classe principal d’història moderna).

Llengua Espanyola

Repassar les parts de l’oració.
Subjuntiu del verb.
Gèneres literaris: narratiu, líric i dramàtic.
L’assaig.
L’argumentació i el diàleg.
Elaboració de resums i esbossos.
Realizació de descripcions i identificació de textos descriptius.
Aplicació de normes ortogràfiques.
Pràctica de l’expressió oral (l’oratòria i la seva utilitat).
Pràctica de la comprensió lectora com a base de l’anàlisi de text.
Narració de biografies d’acord amb el moment evolutivu.

Ciències Socials

Segles XV a XVIII.
Època de l’exploració.
Època de la descoberta.
La reforma.
El renaixement.
Biografies.

Geografia d’Àfrica i Europa.
Geografia global: marees, lectura de mapes i clima.

Nocions principals de geologia.

Ciències Naturals

FÍSICA
La llum.
Magnetisme.
Electricitat estàtica.
Mecànica.
Els grans invents.

QUÍMICA
Combustió.
Transformació química i física.
Àcids i bases.
Sals i calcàries.
Oxigen i hidrogen.

FISIOLOGIA
Els nou sistemes.
Nutrició y primers auxilis.

Manualitats

Elaboració de sabates.
Macramé́ (xarxes, bosses).

Dibuix de formes

Dibuixos geomètrics exactes amb instruments en dues dimensions.
Superfícies de quadrats i triangles.
Moviment d’astres, formes de minerals.
Superfícies de polígons.
Sòlids platònics.

Llengua Anglesa

Repàs de l’anterior per consolidar.
Comprensió i expressió oral.
Comprensió i expressió escrita.
Gramàtica i conjugació de verbs al menys en els temps simples.
Lectura oral i mental de textos en anglès.
Ampliar vocabulari.
Sinònims i antònims.

Música

Música diatònica.
Flautes contra alt.
Cor en dues i tres parts.
Música antiga, de la música renaixentista fins a la barroca.
Instruments de corda.

Literatura

Llegendes artúriques, novel·les històriques, biografies.
Literatura humorística.
Contes d’aventures i descobriments.
Balades, poemes.
Escenes del renaixement.
Històries sobre la vida tribal.
Històries sobre els grans invents.

Modelatge

Formes en relleu.
Alçades/depressions.
Modelatge de muntanyes, coves i roques.
Els quatre elements.
Geometria: tetraedre, octaedre.
Mà, peu i òrgans humans (orella, nas…).
Cap de titella.

Pintura

Llum i ombres, bodegons.
Perspectiva lineal i perspectiva del color.
Paisatges.
Dibuix dinàmic.

Moviment: Gimnàstica i jocs i euritmia

Exercicis relacionats amb la percepció discreta de lo pesat i lo lleuger.
Malabarisme i iniciació a l’art circense.
Saltar a la corda (normal i doble holandès).
Esports d’equip, iniciació a l’estratègia.
Atletisme: tècnica de carrera i principis d’orientació.
Rotació i transformació de formes geomètriques complexes.
Exercicis amb barres de coure en cànon.
Exercicis de concentració, equilibri i habilitat.
Escales majors i menors.
Textos humorístics.
Gestos eurítmics per als intervals.
“Mira en tu, mira al voltant”

Hort

Pràctiques ecològiques.
Cura de la terra, els seus components minerals.
Els astres i la agricultura.
Preparar bancals.
Conrer i collir.
Compostatges especials.

Fusteria

Talla en fusta una esfera: Còncau y convex.
Fer objetes d’úso quotidià (Cistelleria)