Períodes i Temes

PERÍODES 2n 3r 4t
1r TRIMESTRE DATES
PRIMER PERÍODE 11/9 – 4/10 DIBUIX DE FORMES DIBUIX DE FORMES LLENGUA LLENGUA MATEMÀTICA MATEMÀTICA
SEGON PERÍODE 7/10 – 1/11 LLENGUA LLENGUA  MATEMÀTICA  MATEMÀTICA LLENGUA LLENGUA
TERCER PERÍODE 4/11 – 22/11 MATEMÀTICA MATEMÀTICA CIÈNCIES NATURALS CIÈNCIES NATURALS CIÈNCIES NATURALS CIÈNCIES NATURALS
QUART PERÍODE 25/11 – 20/12 DIBUIX DE FORMES DIBUIX DE FORMES CIÈNCIES SOCIALS CIÈNCIES SOCIALS CIÈNCIES SOCIALS CIÈNCIES SOCIALS
2n TRIMESTRE
CINQUÈ PERÍODE 8/1 – 31/1 LLENGUA LLENGUA LLENGUA LLENGUA MATEMÀTICA MATEMÀTICA
SISÈ PERÍODE 3/2 – 21/2 MATEMÀTICA MATEMÀTICA MATEMÀTICA MATEMÀTICA LLENGUA LLENGUA
SETÈ PERÍODE 24/2 – 13/3 DIBUIX DE FORMES DIBUIX DE FORMES CIÈNCIES SOCIALS CIÈNCIES SOCIALS CIÈNCIES SOCIALS CIÈNCIES SOCIALS
VUITÈ PERÍODE 16/3 – 8/4 LLENGUA LLENGUA CIÈNCIES NATURALS CIÈNCIES NATURALS CIÈNCIES NATURALS CIÈNCIES NATURALS
3r TRIMESTRE
NOVÈ PERÍODE 20/4 – 7/5 MATEMÀTICA MATEMÀTICA LLENGUA LLENGUA MATEMÀTICA MATEMÀTICA
DESÈ PERÍODE 11/5 – 29/5 DIBUIX DE FORMES DIBUIX DE FORMES MATEMÀTICA MATEMÀTICA LLENGUA LLENGUA
ONZÈ PERÍODE 1/6 – 19/6 LLENGUA LLENGUA REFORÇ REFORÇ REFORÇ REFORÇ

 

TEMES 2n 3r 4t
matemàtiques Les quatre operacions bàsiques. Recompte, nombres fins 144. Numeros Romans fins al 10. Quatre operacions bàsiques, sèries, estrelles i taules de multiplicar, càlcul concret i mental. Sumes en columna, quadrats màgics. Unitat, desena, centena. Recompte, càlcul menta, valor relatiu de les xifres, composició i descomposició de nombres, suma portant, resta prestant, numeració romana, el miler, mesures de temps i longitud. Quatre operacioes bàsiques, càlcul mental i escrit. Múltiples i divisors, garbell d’Eratòstenes. Fraccions. Decimals, nombres mixtos, sistema mètric, recíprocs, càlcul de superfícies. Càlcul de superfícies, enunciats matemàtics bases de comptabilitat, mesures de volum. Introducció a les equacions.
llengua Lletres majúscules, dicció, Escoltar, parlar, narracions contes de fades. Combinacions de lletres, minúscules, transcripció, la síl·laba, paraules segons les síl·labes, signes de puntuació bàsics, Dicció, dictats. Les quatre habilitats de la llengua, classes de paraules, classes d’oracions, frases i paràgrafs, signes de puntuació, escriptura cursiva, lectura comprensiva. El diccionari, regles ortogràfiques, construcció de paràgrafs, pronoms personals i adverbis, elaboració de cartes, parts del llibre, preposicions, conjugació de verbs manera indicativa, signes d’ús internacional. Estil directe i indirecte, mode indicatiu simple i compost, veu activa i passiva, jocs del llenguatge, sinònims i antònim, la descripció. Conjugació verbs regulars i irregulars, L’argumentació, el diàleg, la dramatització, mosdo subjuntiu del verb, classes de paraules, resums i esbossos.
Ciències Socials La meravella del món mitjançant l’observació. El meu entorn proper, l’entorn de l’escola, plànols de casa i escola elaborats en dibuixos. Els oficis i la construcció. Històries bíbliques. Història local, narracions nórdcicas. Elaboració de mapes de l’entorn proper, identificació del país i els seus voltants. Primeres civilitzacions, Grècia, geografia regional. Fundació de Roma, monarquia, república i imperi, epoca de Crist, les croades societat medieval, geografia d’europa, d’Amèrica, contrastos, del planeta terra.
Ciències Naturals La naturalesa a través de l’observació i les narracions. El cicle de l’aigua, el temps, els animals a través de les faules. Agricultura, història de la llavor, procés de la llavor. Antropologia elemental i zoologia. Botànica, estudi de les plantes en relació amb l’home i el planeta. Mineralogia, astronomia i princiìos de física.
manualitats Rentar i cardar llana d’ovella, teixit de punt. Teixit amb ganxet. Ganxet i Teler. Punt de Creu. Punt amb quatre agulles. Costura d’animals farcits.
Dibuix de formes La Línia recta i la corba. Formes: exercicis de simetria i mirall. Exercicis preparació a l’escriptura, el cercle. El cercle, metamorfosi d’animals, encreuaments, nusos. Disseny geomètric a mà alzadaLa estrella de cinc punta, formes de plantes. Disseny geomètric amb instruments, moviment d’astres, formes de minerals.
idiomes Imitació de l’idioma mitjançant jocs, cançons, narracions. Imitació, escoltar, conta, noms d’animals, membres de la família, colors, aliments, parts del cuerpo.Tiempo i mesos. Escoltar i parlar. Temes del pas del temps: estacions, mesos, colors. Temes d’agricultura: Animals, elements, necessitats per a la sembra. Construcció. Inici de la gramàtica, comunicar-se, lectures senzilles, primers dictats. lectures de textos senzills, converses i descripcions, poemes en sànscrit, paraules en grec. Lectures, històries humorístiques, traduccions, escrits.
música Cançons i flauta pentatònica. Música pentatònica, flauta i jocs rítmics i de durada de notes. Música i flauta diatònica, inici notació musical escrita. Flauta diatònica, cànon, valors dels temps, harmonia, cançons locals, rondós, notació musical. Música Diatònica, lectura musical, creacions pròpies, cant a tres parts, instruments de corda, escales major i menys. Música diatònica, flautes contra alt, cor en dues i tres parts, cançons joglars i de l’edat mitjana, música romana.
Biblioteca Familiarització amb els llibres, observar, escoltar lectures de la mestra, maneig adequat del llibre. Lectura de llibres amb paraules i curtes frases, observació, escolta de lectures, la biblioteca i el llibre. Faules. Normes ús de la biblioteca, lectura mental i en grup, maneig del llibre. Històries de. Animalesagricultura, construcció. Lectura mental, escolta de lectures i el·laboració de frases. Lectura llibres de manera individual, temes d’animals, pas del temps, històries de persones, elements ,. Petits resums del que s’ha llegit, personatges, llocs. Lectura de llibres complets, resums, idees principals per compartir amb el grup, descripció de personatges i llocs. Lectura individual, mental. Lectura d’història, aventura, llocs de la terra, astonomía, invents. Resums, idees principals, informe de lectura.
modelatge Cera d’abelles, escenes de contes de fades. Permetre que la llum penetri a la cera. Cera d’abelles, faules, elements, cicle de l’aigua. Cera d’abelles, escenes de classe principal, experiències amb el fang. Modelatge animals amb fang, temes classe principal. Temes geomètrics. Treball a partir d’una bola. Tauleta escriptura cuneïforme. Atuells gregues de fang, tauletes, columnes gregues, alt i baix relleu Baix relleu en estil romà, formes geomètriques a partir d’una bola.

 

This post is also available in: Spanish English